دوره و شماره: دوره 7، شماره 7 - شماره پیاپی 519799، پاییز 1389، صفحه 1-152 (فلسفه دین)