بررسی و نقد قضایای چهارگانة کانت

نویسنده

رییس سازمان سمت

چکیده

کانت مدخل نظام فلسفی خود را در کتاب سنجش خرد ناب قضیه قرار داده است. و بر پایه تقسیمی چهارگانه از قضیّه و تحلیل و بررسی هر یک از اقسام تلاش می‌کند تا لوازم و نتایج مورد نظر خود را بگیرد.
او مسایل مهمّی از قبیل امکان مابعدالطبیعه، توجیه علیّت، ضرورت و کلیت، تبیین مبانی علوم طبیعی و مانند آن را بر پایه همین تحلیل و تقسیم استوار کرده است. اگر ثابت کنیم که شروع او ناصواب است و راه‌های دیگری برای تبیین - مثلاً ضرورت و کلیت - وجود دارد، توانسته‌ایم مبنای بسیاری از تصورات کانت را باطل کنیم. ما در این مقاله راه دیگری پیموده‌ایم و نشان داده‌ایم که نظر کانت مخدوش است. ما به وضوح نشان داده‌ایم که همه قضایا تحلیلی پسینی است.

کلیدواژه‌ها