تحلیل عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه استاد حائری

نویسنده

استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از آن‌جا که اخلاق یکی از اقسام حکمت عملی است، دیدگاه فیلسوفان اسلامی در تفسیر عقل نظری و عقل عملی اهمیت به‌سزایی دارد. این مقاله بر آن است تا تمایز عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه استاد حائری را بررسی کند.
برای ریشه‌یابی نظر وی، در ابتدا آرای فیلسوفانی چون فارابی، ابن‌سینا، قطب‌الدین رازی، ملاصدرا و سبزواری در باب تمایز عقل نظری و عقل عملی مطرح شده است. و پس از اشاره به نظر حائری در این زمینه، به تفسیر وی از آرای ابن‌سینا اشاره شده است، چرا که به عقیدة وی، دیدگاه ابن‌سینا در کتاب‌های شفا و نجاة با اشارات فرق دارد. حائری تلاش می‌کند تا با ریشه‌یابی اختلاف نظر ابن‌سینا، تعارضات آرای وی را در باب تمایز عقل نظری و عقل عملی حل کند. او دیدگاه برخی از متفکران چون قطب‌الدین رازی و اصولیانی چون مظفر را نیز به چالش می‌کشاند.

کلیدواژه‌ها