رفتارهای شهروندی در جامعه دینی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

موضوع شهروندی از مسائلی است که از گذشته‌های دور مورد توجه اندیشمندانی از حوزه‌های مختلف علمی بوده است. از آثار فلاسفه یونان و روم تا نوشته‌ها و آثار حکمای اسلام. جنبه‌هایی از این مفهوم قابل تشخیص و شناسایی است. در بحث شهروندی آنچه به نظر می‌آید که واجد اهمیت بیش‌تری باشد، ابعاد رفتاری آن است. اینکه شهروندان مطابق مبانی فکری گذشته و موجود از جهت رفتاری به چه ویژگی‌ها و خصلت‌هایی باید متصف باشند، مهم است. در این نوشتار ضمن مروری بر ریشه‌ها و ادبیات موضوعی شهروندی از گذشته تا کنون، به رفتارهای شهروندی در جامعه دینی نیز پرداخته شده بر اساس یافته‌های این پژوهش در متون دینی اسلامی برای رفتار شهروندان مسلمان در جامعه دینی ابعاد و مؤلفه‌هایی معرفی شده که در صورت عمل به آنها و نهادینه شدنشان در زندگی اجتماعی بشر، می‌توان دنیایی زیبا را به انتظار نشست، که در آن طعم شیرین زندگی سالم احساس ‌شود.

کلیدواژه‌ها