مفهوم کودکانة خدا در شعر معاصر ایران و آمریکا

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این جستار کوشش شده است با رجوع به نمونه‌های برجسته از ادبیات کودک، به بررسی تطبیقی مفهوم خدا در ادبیات کودک ایران و آمریکا در ابعاد دینی، روان‌شناختی و فلسفی پرداخته شود. ازآنجاکه کودک قادر به درک مفاهیم انتزاعی نیست، در هر دو ادبیات سعی شده خدا به‌صورت عینی تداعی شود؛ از‌این‌رو، از پدیده‌های عینی مانند طبیعت استفاده شده است. در هر دو ادبیات، خدا با صفات جمال و جلال معرفی می‌شود و در مواردی خدا با پاسخ پرسش‌ها و تصور خود کودک ارائه می شود؛ هرچند، در ادبیات کودک ایران بر جنبه‌های تنزیهی خداوند نیز، تأکید شده است. البته این پاسخ‌ها حاصل رشد فکری دوره بزرگسالی و درک مفاهیم انتزاعی است که به کودک القا می‌شود. این مقاله در پی پاسخ به سه پرسش بنیادی است که عبارت‌اند از: ...

کلیدواژه‌ها