پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده فقه و فلسفه پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

رجعت یکی از پیشگویی‌های مهم آخرالزمان است که افزون بر اسلام، در آیین مسیح و یهود نیز، به آن اشاره شده است و براساس پیشگویی هرسه آیین، در زمان ظهور موعود آخرالزمان روی خواهد داد. تحقیق حاضر به بررسی پیشگویی‌های موجود در تورات و سایر کتاب‌های عهد عتیق و نیز، انجیل‌های چهارگانه و سایر کتاب‌های عهد جدید و پیشگویی‌های قرآن درباره رجعت و بازگشت دسته‌ای از مردگان به دنیا، تفسیر آن و بیان اختلاف‌ها دراین‌باره، پرداخته است.
این تحقیق مشخص خواهد کرد، اعتقاد به رجعت در آخرالزمان اختصاص به اسلام، به‌خصوص مذهب شیعه نداشته، در منابع مقدس آیین یهود و مسیح نیز، آمده است؛ بنابراین، رجعت یکی از اعتقادات مهم ادیان آسمانی است.

کلیدواژه‌ها