دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 342833، زمستان 1388، صفحه 1-172 (فلسفه دین) 
3. دین باوری ویتگنشتاین متقدم

صفحه 51-63

محمدعلی عبداللهی؛ سمیرا امیدی


4. امام‌شناسی از منظر حکمت متعالیه

صفحه 65-83

معصومه سالاری‌راد؛ امیرعباس علی‌زمانی


7. رویکردهای دینی به هنر مقدس

صفحه 139-159

ابوالفضل محمودی؛ پریا الیاسی


8. احد، توحید و موحد

صفحه 159-172

سید علی‌محمد یثربی