دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 342833، بهمن 1388، صفحه 1-172 (فلسفه دین)