رویکردهای دینی به هنر مقدس

نویسندگان

1 استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هنر مقدس با ساحت قدسی و متعالی در ارتباط است. از این رو، برای تعریف هنر مقدس، نخست باید تمایز میان «امر مقدس» و «نامقدس» را درک کرد و سپس ارتباط آن را با دین دریافت. اثر هنری، غیر از شأن شیئی، شأن «دیگری» هم دارد و تجلی «عالمی دیگر» است که به واسط? اثر هنری نشان داده می‌شود. بشر از ابتدای تاریخ و حتی پیش از آن، زندگی آمیخته با هنر را تجربه کرده و در بسیاری از موارد از طریق آثار هنری با الوهیت ارتباط داشته است، از این رو، باید دید که آیا جدایی دین از هنر امکان‌پذیر است؟ از سویی نگرش‌های متفاوت به هنر واکنش‌های متفاوت ادیان را نیز در پی داشته است که بارزترین آن نگرش‌های شمایلی، غیر شمایلی و شمایل‌شکنانه نسبت به تمثال‌ها می‌باشد. اما به هر حال، می‌توان مشاهده کرد که نقش هنر در تجلی آموزه‌های دینی انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها