دین باوری ویتگنشتاین متقدم

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

ویتگنشتاین یکی از مهم‌ترین فیلسوفان قرن بیستم است که آرا و نظرات وی در هر دو دور? مختلف فکری او در مسایل متعدد از جمله دین تأثیرگذار بوده است. تفکر وی دربار? دین در فلسفه نخستش در رساله منطقی ـ فلسفی انعکاس یافته است. او با طرح نظریه تصویری معنا و تمایز میان گزاره‌های با معنا و بی معنا سعی کرده است که گزاره‌های دینی را جزو گزاره‌هایی بداند که معنای متعارف ندارند. به اعتقاد ایشان دربار? چنین گزاره‌هایی باید سکوت کرد. این گزاره‌ها بیان کردنی نیستند، بلکه خود را در نحوه عمل، هنر و رفتار ما نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها