دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 188770، بهار 1388، صفحه 1-139 (فلسفه دین)