دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 342255، آذر 1388، صفحه 1-174 (فلسفه دین)