بررسی تطبیقی برخی از مسایل مرتبط با ایمان از دیدگاه مولانا و کی‌یرکگور

نویسندگان

1 دانشیار بخش الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شیراز

چکیده

بررسی آثار مولانا و کی?یرکگور نشان می‌دهد که هر دو اندیشمند تقریبا در اصولی مانند ایمان و اخلاق، ایمان و جهش، هم چنین رابطه?ی ایمان با شیطان و ایمان با تقدیر به یک نقطه می?رسند. هر دو تکلیف را بیان خواست خداوند و شیطان را مانع ایمان می?دانند و به بحث جهش در ایمان ارزش زیادی می‌دهند. اما در بحث ایمان و عقل هر کدام به راه خود می‌روند. مولانا قلمرو ایمان را شامل متعلقات خردپذیر و خردگریز می?داند، اما کی?یرکگور این مباحث را افزون بر خردگریز بودن خردستیز هم می?داند؛ هر دو متعلق ایمان را عالم غیب و کارکرد ایمان به غیب را در همین دنیا می?دانند و هر دو تفرد را مورد بررسی قرار می‌دهند.
در این جستار کوشش شده است که با رویکردی تطبیقی و با استناد به آثار این دو متفکر، تشابهات و مشترکات فکری و اعتقادی آنها درباره‌ی ایمان واکاوی شود.

کلیدواژه‌ها