تثلیث مسیحی در نگاه عارفان مسلمان

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

جلوه‌ها و ابعاد مختلفی از آیین مسیح نظر عارفان را به خود جلب کرده، که آموزه تثلیث یکی از آن جلوه‌هاست. عارفان مسلمان نیز همچون دیگر صنوف عالمان، در رویارویی با این آموزه، سکوت اختیار نکرده، درصدد انتقاد برآمدند؛ امّا به‌جهت وجود برخی تفاوت‌ها در دیدگاه اهل عرفان نسبت‌ به دیگر عالمان، به‌ویژه متکلمان، این مقاله بر آن است که این موضوع را، از نگاه چند تن از عارفان برجسته اسلامی مطالعه و بررسی کند. در این رهگذر، ضروری است شناختی هر چند کلی از مواضع و دیدگاه‌های این طایفه، در باب تثلیث مسیحی به‌دست آید. در مجموع، با بررسی آثار عرفانی و مرور اقوال مختلف، این جمع‌بندی حاصل می‌شود که عرفا درخصوص تثلیث مسیحی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا هم آرای تسامح‌آمیز و تاحدودی مثبت وجود دارد و هم دیدگاه‌های انتقادآمیز و گاه منفی....

کلیدواژه‌ها