دوره و شماره: دوره 8، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-172 (فلسفه دین)