دوره و شماره: دوره 8، شماره 11 - شماره پیاپی 1164351، بهمن 1390، صفحه 1-215 (فلسفه دین)