دوره و شماره: دوره 8، شماره 11 - شماره پیاپی 1164351، زمستان 1390، صفحه 1-215 (فلسفه دین) 
1. تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

صفحه 5-29

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ نجمه السادات توکلی


6. منظومه باورهای بنیادین انسان سالم از دیدگاه قرآن

صفحه 161-188

طلعت حسنی بافرانی؛ محمدعلی مهدوی‌راد