منظومه باورهای بنیادین انسان سالم از دیدگاه قرآن

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم

2 دانشیار دانشکده فقه و فلسفه پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

مقاله‌ پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که باورهای بنیادین در ساختار شخصیت سالم از دیدگاه قرآن چیست؟» پیش از پرداختن به پرسش اصلی، نخست چند ویژگی اساسی انسان‌شناسی قرآنی که مبنای مطالعات و پژوهش‌های شخصیت سالم قرآنی است بیان گردیده، سپس مفهوم سلامت و مرض در لغت و قرآن بررسی شده است. آنگاه با تبیین نقش نگرش‌ها در سلامت شخصیّت، مجموعه باورهای انسان سالم قرآنی مورد بحث قرار گرفته است. در این منظومه، باور به وجود خدای واحد، اسما و صفات او محور همه معرفت‌ها است و پنج باور قرآنی دیگر گرد این محور، اساس شخصیّت سالم را پی‌ریزی می‌کنند. این باورها عبارت‌اند از: باور به هدف‌مندی جهان آفرینش، باور به سنّت‌های حاکم بر هستی، باور به مفهوم حیات و حیات طیّبه، باور به جهان آخرت، باور به نقش انسان در تعیین سرنوشت.

کلیدواژه‌ها