تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دوره دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دکارت نفس را مجرد می‎داند؛ زیرا صفت ذاتی آن فکر است و فکر، غیر مادی است. تکیه دیگر او بر عدم توقف وجودی نفس بر جسم و جسمانیات است و اینکه هیچ‌گونه امتدادی در آن راه ندارد. اما از نظر وی، نفس از اول مجرد بوده است. ملاصدرا نفس را جسمانیةالحدوث و روحانیة البقاء می‎داند؛ زیرا نفس برای وجود در این عالم نیازمند استعداد مادی است و می‌‌تواند با حرکت جوهری خود تکامل یافته، مراتب تجرد را تا برترین مرتبه بپیماید و این‌گونه، مشکل دوگانگی و ارتباط نفس و بدن را حل می‌کند. میان دیدگاه‌ها این دو فیلسوف، چه اشتراک‌ها و اختلاف‌هایی وجود دارد؟ نظر هر یک در بیان نحوه تجرد نفس و ارتباط آن با بدن چگونه است؟ ....

کلیدواژه‌ها