واکاوی اصول مورد استفاده ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی

نویسندگان

1 . دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق

چکیده

ملاصدرا در کتاب‌های مختلف خود درباره معاد به عنوان اعتقادی محوری و اثرگذار سخن گفته است. از نظر او معاد به صورت روحانی و جسمانی محقق است. او معاد جسمانی را به یاری اصولی برآمده از نظام فلسفی خود به اثبات رسانده است. فارغ از هم‌سانی فراوانی که در تصویر معاد جسمانی در آثار گوناگون او دیده می‌شود، شمار اصول مورد استفاده او در این آثار متفاوت بوده و از شش تا دوازده اصل را در بر می‌گیرد. تجمیع این اصول با حذف موارد تکراری، شانزده اصل را در اختیار پژوهش‌گر قرار می‌دهد که مجموعه‌ای از اصول خداشناختی، انسان‌شناختی و وجود‌شناختی را دربرمی‌گیرد. طراحی چگونگی پیوند این اصول با یکدیگر برای رسیدن به مقصود ملاصدرا در اثبات معاد جسمانی، با همان تصویری که خود در اختیار ما می‌گذارد، روشن می‌کند که ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی، از دو زبان وجودمحور و ماهیت‌محور بهره می‌گیرد. توجه به بیش‌تر انسان‌ها که ....

کلیدواژه‌ها