دوره و شماره: دوره 9، شماره 10 - شماره پیاپی 912281، مرداد 1391، صفحه 1-207 (فلسفه دین)