دوره و شماره: دوره 9، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 1-212 (فلسفه دین)