دوره و شماره: دوره 9، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 1-212 (فلسفه دین)