رستگاری کثرت‌گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتألهین

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف، مبانی نظری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رابطه حقانیت و رستگاری از جمله مباحث مطرح در کثرت‌گرایی دینی است. برخی طرف‌داران کثرت‌گرایی با گرایش به اکثری بودن نجات، حقانیت اکثریت را از آن نتیجه گرفته‌اند. آنها در تأیید دیدگاه خود، با استشهاد به بخش‌هایی از سخنان صدرالمتألهین، ادعا کرده‌اند که او نیز طرف‌دار کثرت‌گرایی در معنای رایج آن، یعنی تکثر حقانیت و رستگاری است. در این نوشتار با تبیین دیدگاه صدرالمتألهین در دو عرصه رستگاری و حقانیت، بیان می‌گردد که هرچند ملاصدرا در حوزه رستگاری، اکثریت انسان‌ها را اهل نجات می‌داند اما حق بودن اکثریت را از آن نتیجه نگرفته است.

کلیدواژه‌ها