دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-176 (فلسفه دین)