بررسی مبانی برهان جهان‌شناختی ویلیام کریگ

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین تهران

چکیده

ویلیام لین کریگ فیلسوف معاصر آمریکایی است که در سالهای گذشته کوشیده است تا به کمک نظریه‌های جدید کانتور و نظریه فیزیک «مهبانگ»، تبیین تازه‌ای از برهان جهان‌شناختی ارایه دهد. وی برهان خویش را «برهان جهان‌شناختی کلام» می‌نامد که تبیینی جدید از برهان مسلمانانی همچون کندی است. او می‌کوشد حدوث زمانی عالم و نیاز به خداوند به عنوان علت محدثه را اثبات کند. در مجال پیش‌رو نخست برهان کریگ با توجه به مبانی و مقدمات آن تبیین می‌شود، سپس مبانی وی به فلسفه متعالیه صدرایی عرضه شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها