چیستی نسبت دین و دموکراسی در اندیشه توکویل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

این مقاله به کارکرد دین در تئوری دموکراسی توکویل می‌پردازد. توکویل در تحلیل دموکراسی در آمریکا اظهار می‌دارد که دین نقش مهمی در ایجاد دموکراسی و پاسداری از آن در برابر تهدیدهایی چون مادی‌گرایی، فردگرایی، استبداد اکثریت، تمرکز قدرت و کم رنگ شدن آزادی در مقابل برابری، ایفا می کند. او این نقش را با تأکید بر جنبه اخلاقی و سودمندی اجتماعی دین در جوامع دموکراتیک توضیح می‌دهد. به باور توکویل دین منبع اساسی و تکیه-گاه اصلی اخلاق خصوصی و عمومی است و اخلاق از شروط نخستین تداوم و بقای جامعه به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها