پاسخ سوئین‌برن به مسئله شر

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

رویکرد اصلی نوشتار حاضر بررسی و تحلیل پاسخی است که ریچارد سوئین‌برن، فیلسوف دین معاصر، درباره مسئلة شر ارایه می‌کند. به باور وی، در برابر مسئلة شر باید به نظری? عدل الهی روی آورد. نظری? عدل الهی مدنظر وی، مبتنی بر خیرهای برتر استکه با توجه به آن، شرور باید به وجود آیند تا از این راه، خیرهای برتری حاصل شوند. وی تأکید می‌کند شرط کارایی یک نظری? عدل الهی این است که "دفاع مبتنی بر اختیار" در کانون آن قرار گیرد. در نوشتار حاضر، به واکاوی نظری? عدل الهی مورد نظر این فیلسوف و دیدگاه وی درباره شرور اخلاقی و طبیعی و همچنین رنجی که به حیوانات می‌رسد، پرداخته‌ایم و نیز به اشکال‌هایی که بر این دیدگاه وارد شده و نیز پاسخ‌های وی نظر داشته‌ایم و در پایان در می‌یابیم که پاسخ‌های سوئین‌‌برن، مشابهت‌هایی نیز با پاسخ فیلسوفان مسلمان دارد.

کلیدواژه‌ها