جایگاه فلسفه احکام در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد الهیات دانشگاه پیام نور مرکز قم

چکیده

نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقولة غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع است. از ثمرات این بحث می‌توان به فلسفه‌دار شدن احکام در اسلام و فواید مثبت مترتب بر آن اشاره کرد. در ابتدا با توضیحات مختصری اشاره به اهمیت و جایگاه و نقش فلسفة احکام در اسلام شده و در ادامه با اشاره به اقوال دانشمندان اهل سنت و رد اقوال منکرین تعلیل افعال‌الله از آنها، به اقوال فقهای اهل بیت (ع) پرداخته شده و در انتها با تمسک به آیات و روایات مدعای مطرح‌شده اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها