دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-188