دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-186