دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-186