تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلۀ صدور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

نظریۀ صدور فلوطین (نظریۀ فعالیت دوگانه)، حاصل تلاش او برای پاسخ دادن به انتقاد‌های ارسطو بر افلاطون، در مسئلۀ بهره‌مندی اشیا از مثل است. فلوطین نه تنها در اصل ایجاد مسئله برای او، بلکه در زبان و اصطلاحاتی که برای بیان آرای خویش به‌کار می‌گیرد (مانند مادۀ معقول، دویی نامتعین و فعالیت)، تحت تأثیر ارسطو است. همچنین، نظریۀ فعالیت دوگانه، از جنبه‌های مهمی تحت تأثیر نظریۀ قوه و فعل ارسطو و فاعلیت غایی محرک اول است. بر اساس این تأثیرپذیری‌ها، می‌توان گفت فلوطین به همان میزان که نوافلاطونی است، نوارسطویی هم هست و فلسفۀ او نه تقلیدی صرف، بلکه ترکیب مبتکرانه‌ای میان آرای افلاطون و ارسطو است.

کلیدواژه‌ها