دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 197-216