دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 197-216