دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 393-618 
سه نظریه دربارۀ زبان دین و شش مفسر قرآن

صفحه 393-428

10.22059/jpht.2014.52842

میرسعید موسوی‌کریمی؛ حمیده طهرانی حائری