دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 619-818