دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 619-818