بررسی امکان جاودانگی فردی از منظر ویلیام جیمز با تکیه بر آرای یوجین فونتینل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفۀ دین دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی دیدگاه یوجین فونتینل در زمینۀ جاودانگی فردی می‌پردازیم. او با استفاده از روش تجربی و پراگماتیستی ویلیام جیمز و پروردن نظریۀ میدانی او و ایده‌های روانشناسانه‌اش دربارۀ "خود"، دیدگاه خاصی برای امکان وجود زندگی پس از مرگ ارائه کرده است. از نظر ایشان با استفاده از آرای جیمز، درون جهانی که پوینده و دارای رابطه محسوب می‌شود، می‌توان فناناپذیری را تصور کرد. اعتقاد به جاودانگی موضوعی جدا از زندگی ما در این جهان نیست، بلکه از زندگی این‌جهانی ما نیرو می‌گیرد. منظور فونتینل، ارائۀ نظریه‌ای معقول دربارة جاودانگی فردی است که منطقاً ناسازگار نباشد. بنابراین نظریۀ فونتینل در زمینۀ جاودانگی از این جنبه اهمیت دارد که بدون داشتن دیدگاهی دوگانه‌انگارانه و بدون اینکه پای از دایرة تجربه بیرون نهد، زندگی پس از مرگ را توجیه و به این‌ترتیب دیدگاه تجربه‌گرایان را در مخالفت با جاودانگی فردی متزلزل کرده است.

کلیدواژه‌ها


Fontinell, Eugene (2000), Self, God and Immortality: a Jamesian Investigation, New York, Fordham University Press.
Fontinell, Eugene (1999), “James: Religion and Individuality,” in Classical American Pragmatism: Its Contemporary Vitality. edited by Sandra B. Rosenthal, Carl R. Hausman, Douglas R. Anderson, Urbana: University of Illinois Press.
Fontinell, Eugene (Winter 1996-97), Spirituality in a world of “Fields within Fields Within Fields…”, Cross Currents, Vol.46 ,Issue 4.
Hamilton Susan (2001), “Indian Philosophy: A very short Introduction”, New York, Oxford University Press. P.90
James,William (1902). The Varieties of Religous Experience, Retrieved September 28, 2013, from http://www.sacred-texts.com /etc/vre/
James,William (1909).  A Pluralistic Universe, Retrieved October 30, 2013, from http://www.fullbooks.com/A-Pluralistic-Universe.html
James,William (1952), The Principles of Psychology, The University of Chicago.
James,William (1898), Human Immortality, Retrieved August 23 2014, from http://www. religion-online.org/showchapter.asp?title=541&C=624