دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-196 
مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحه 131-154

10.22059/jpht.2015.53966

علی نجات رایزن؛ علی اله‌بداشتی؛ احسان منصوری