دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-196 
6. مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحه 131-154

10.22059/jpht.2015.53966

علی نجات رایزن؛ علی اله‌بداشتی؛ احسان منصوری


7. الوهیت از دیدگاه آلوارها

صفحه 155-174

10.22059/jpht.2015.53967

سمانه تولیتی؛ ابوالفضل محمودی