دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 197-440