دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 441-652