دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 441-652