تأثیرپذیری معرفت از مؤلفه‌های غیر معرفتی از دیدگاه لیندا زگزبسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبۀ خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ قم، دکتری فلسفۀ دین و مسائل جدید کلامی دانشگاه قم

چکیده

معرفت از مهم‌ترین دستاوردهای بشر در مواجهه با پدیده‌ها و حقایق هستی است که با توانایی شناختی خویش به آن دست می‌یابد. در طول تاریخ فلسفه همواره این دغدغه وجود داشته است که آیا باورهای انسان از ساحت‌های غیرمعرفتی وی و نیز عوامل بیرونی تأثیر می‌پذیرد یا خیر و اگر چنین است، آیا به لحاظ معرفتی امری مقبول است یا باید عامل را از این تأثیرات آگاه کرد و او را از این تأثیر برحذر داشت. زگزبسکی، از معرفت‌شناسان جدید است که بیشتر با نظریه معرفت‌شناسی فضیلت‌محور شناخته می‌شود، وی در فرایند نظریه‌پردازی خود از تأثیر برخی عوامل غیرمعرفتی سخن می‌گوید که به‌مثابۀ بنیان معرفت به‌شمار می‌روند. عواطف و احساسات، فضایل و رذایل، ارادۀ انسان و زمینه‌های اجتماعی از جملۀ مهم‌ترین این عوامل هستند که وی از آنها نام می‌برد و نظریۀ خویش را نیز بر همین موارد بنا می‌نهد. در مقاله به بررسی این عوامل و فرایند تأثیر آنها بر سامان یافتن معرفت می‌پردازیم.

 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Aristotle, (2009), Nickomachian Ethics, trans. by Daivid Ross, Oxford University Press.
  2. Brun, Georg & Dominique Kuenzle, (2008), “Introduction: A New Role for Emotions in Epistemology?” in Epistemology and Emotions, New York: State University of NewYork at Oswego.
  3. James, William, (1981), Principles of Psychology, Cambridge: Harvard University Press.
  4. Hume, Daivid, (1967), A Treatise of Human Nature, Oxford: Clarendon Press.
  5. Pojman, Louis. P., (2004), Theory of Knowledge, Wadsworth.
  6. Pritchard, Duncan, (2005), Epistemic Luck, New York: Oxford Clarendon.
  7. Sousa, Ronald de,(2001), “Emotion”, in Lawrence C. Becker, Encyclopedia of Ethics,Routledge Press.
  8. Swinburne, Richard, (2008), The Evolution of the Soul, University of Virginia.
  9. Zagzebski, Linda, (1993), “Religious Knowledge and Virtues of the Mind”, Rational faith, Catholic Responses to Reformed Epistemology, Notre Damw, Ind.: University of Notre Dame Press.
  10. ــــــــــــ, (1996), Virtues of the Mind, An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, New York, Cambrigde University Press.
  11. ــــــــــــ, (2004), Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
  12. ــــــــــــ, (2012), Epistemic Authority, A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in Belief, Oxford University Press.
  13. ــــــــــــ , (2009) On Epistemology, Belmont, CA: Wadsworth / Broadview Press.
  14. ــــــــــــ , (1999) “What is Knowledge”, in Blackwell Guide to Epistemology, ed. by Ernest Sosa, Blackwell Publishing.