دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1394، صفحه 653-884