دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-884