پلانتینگا و مسئلۀ عقلانیت خداباوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله عقلانیت خداباوری را در سه اثر مهم پلانتینگا دنبال کرده‌ایم؛ سه اثری که نویسنده در آنها توانسته است ضمن پاسخ دادن به ایراد‌های منتقدان، دیدگاه خود را بیان کند. ما در این نوشتار سیر بحث پلانتینگا در این کتاب‌ها را دنبال کرده‌ و پس از تبیین دیدگاه وی، به نقد و بررسی آن پرداخته‌ایم. بر این اساس ابتدا به نقد و بررسی برهان تمثیلی وی پرداخته می‌شود و در ادامه بیان خواهد شد که در نقد‌های وی به قرینه‌گرایی و مبناگرایی نوعی تهافت دیده می‌شود. در پایان نیز گفته خواهد شد که این دیدگاه وی که باور به خدا نیازی به قرینه ندارد، به نوعی ایمان‌گرایی نزدیک است.
 

کلیدواژه‌ها


 
-         Jones Gareth,2004,The Blackwell Companion to Modern theology ,Blackwell publishing
-         Plantinga Alvin,1975,God and other minds ,A study of the Rational justification of Belief God,Cornell university Press
-         Plantinga  Alvin and Nicholas Wolterstorff, 2004,Faith and Rationality ,University of Notre dame Press
-         Plantinga Alvin, 2000,Warranted Christian Belief ,published to Oxford Scholarshiponline
-         Plantinga Alvin,1993,Warrant and Proper Function, New York:oOxfordUniversityPres
-         Plantinga Alvin,1993,Warrant:the Current Debate, New York:Oxford University Press