بررسی و تبیین اصول روش اندیشۀ فلسفی ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفۀ اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه فلسفۀ دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در زمینۀ روش فلسفۀ صدرالمتألهین تاکنون نظریات مختلفی از سوی صدراپژوهان بیان شده که هر یک یا ناظر به بخشی از روش فلسفی صدراست یا آنکه به‌کلی مسیری را طی کرده که با روش صدرا و تقریرات شارحان حکمت متعالیه، متفاوت و حتی گاهی مخالف است. در این نوشتار با تحلیل نگرش صدرا به منابع معرفتی مختلف و بررسی ابعاد مختلف مواجهۀ صدرا با مسائل فلسفی، چهار اصل روش‌شناختی وی یعنی تلفیق هدفمند سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان در یک ایستار، استفاده از منابع معرفتی فوق در مقام گردآوری و داوری، استفادۀ روشمند و کثرت‌گرایانه از آرای اندیشمندان سلف و استفادۀ نظام‌مند از سه مبنای نظر قوم، وحدت تشکیکی وجود و وحدت شخصی وجود، تدقیق و بررسی شده است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


  1. جوادی آملی، عبدالله (1384). چیستی فلسفۀ اسلامی، قبسات، شمارۀ 35.
  2. سروش، عبدالکریم، حکمت در فرهنگ اسلامی، دانشگاه انقلاب، شمارۀ 98 - 99.
  3. مصباح یزدی، محمد تقی(1382). فلسفه و دین، معرفت فلسفی، شمارۀ 1.
  4. نادری، رسول؛ خدابخشیان، حمید (1386). روش‌شناسی فلسفۀ اسلامی، معرفت فلسفی، شمارۀ 17.