الوهیت از دیدگاه آلوارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

          مفاهیم خدا، روح و ماده از جملۀ موضوعاتی به‌شمار می‌روند که همواره در طول تاریخ توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده‌اند. آنها پیوسته به‌دنبال پاسخی در مورد ماهیت این سه و ارتباط آنها با یکدیگر بوده‌اند. آلوارها نیز به‌عنوان پیشروان طریقت عشق در هند به‌صورت مبسوطی ذات، صفات و افعال برهمن را بررسی کرده‌اند. آنها در سروده‌های خود از حقیقت واحدی سخن به‌میان می‌آورند که پنهان و متعالی‌تر از تغییرات و دگرگونی‌های دنیاست و از سوی دیگر با روح و ماده رابطۀ عمیقی دارد. آلوارها به تفکر و تأمل در معنا و مفهوم روح و ماده پرداخته‌اند و دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند که بر پیروانشان بسیار تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


- Aiyangar, Krishnaswami,1920,Early History of Vaishnavism in South India ,Madras , Madras University.
- Bartely , C.J. ,2002 , The Theology of Rāmānuja, London , Routledge  Curzon , Tayor and Francis Group.
          - Bhandarkar, R.G., 1983 , Vaişņavism, Śaivism,and Minor Religious Systems, New Delhi , Asian Educational.
          - Carmen , John , 1987, “Bhakti”, The Encyclopedia of Religion, Edited by :Mircea Eliade, New York , Macmillan.
          - Chari, S.M.S,1997 , Philosophy & Theistic Mysticism of the Ăvļārs, Delhi , Motilal Banarsidas.
          - Colas,Gerard ,2005, “ History of Vaişnava Traditions” , The Blackwell Companion to Hinduism,London, Blackwell.
-Dandekar , R.N.,1987, “ Vaişņavism:An Overview”, The Encyclopedia of Religion, Edited by :Mircea Eliade, New York , Macmillan.
- Dehejia, Vidya, 2002, Slaves of the Lord, New Delhi,  Munshiram  Manohalal.
- Devasenapathi,V.A, 1997 “ Examplars in the Life of Grace: Māņikkavācakar & Nammāļvār”, Hindu Spirituality PostClassical and Modern ,K.R.Sundararajan & Bithika Mukerji (ed), vol.2, London , SCM Press LTD.
- Eliot, Charels , 1954 , Hinduism & Buddhism an Historical Sketch ,London , Routledge & K. Paul .
- Friedhelm,E.Hardy, 1987 , “Ăvļārs” , The Encyclopedia of Religion, Edited by :Mircea Eliade, New York , Macmillan.
- Gopinath Rao, T.A.,1923, History of Śrī Vaşņavas, Madras , Madras University.
- Govindacharya , The Holy Lives of the Ăļvārs, 1982 , Bombay , Ananthacharya Indological Research Institute .
- Hooper, J.S.M. , 1929 , Hymns of the Ăļvārs,Calcutta , Association Press.
- Hudson,D, 1981 , “Ăvļār” , Dictionary of Living Religions , London, Nashville.
- Kinsely, David , 1987 , “ Devotion” , The Encyclopedia of Religion, Edited by :Mircea Eliade, New York , Macmillan.
- Pathak, Suniti Kumar,1999, “ The Dāsa-bhakti of the Ăļvārs” , Medieval Bhakti Movements in India, New Delhi , Munshiram Manohalal .
-  Radhakrishnan , S , 1969 , Indian Philosophy , New York , Humanities Press.
- Subrahmaniam,N., 1999 ,“ Bhaktism in Medieval Tamiland” , Medieval Bhakti Movements in India, New Delhi , Munshiram Manohalal , 1999.
- Veliath,S.J.,1986, The Mysticism of Rāmānuja, New Delhi , Munshiram Manohalal .
- Walker,Benjamin,1995, Hindu World an Encyclopedic Survey of Hinduism,New Delhi Hoper C