مبانی معرفت‌شناختی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علمی منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

چکیده

هرگونه نظریه‌پردازی و الگوسازی برای پیشرفت بر بعضی از مبانی معرفت‌شناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، ارزش‌شناختی و ... استوار و آگاهانه یا ناآگاهانه از آن مبانی مستمد و مستفید است. الگوی اسلامی تمدن و پیشرفت‌ورزی نیز گریزی از بازشناسی و مراجعه به مبانی و زیرساخت‌های نظری خود نداشته و بررسی دقیق و کاربست هوشمندانۀ آنها در تدوین بهینۀ الگو، نقش اساسی دارد. در تحقیق حاضر بر آنیم تا برخی از مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناختی مقبول اندیشمندان مسلمان را شناسایی کنیم و نقش آنها را در تدوین نظریه و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بازکاویم.
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  کتاب‌ها

   .1امینی، محمد عارف (1391). معرفت‌شناسی وحی (قوۀ وحی نبوت به‌عنوان منبع مستقل معرفت از دیدگاه ابن‌سینا، صدرالمتألهین، ابن‌عربی و علامه طباطبایی)، قم: مرکز انتشارات مؤسسۀ ‌آموزشی ‌و پژوهشی ‌امام ‌خمینی (‌ره(.

  1. شاکرین، حمید رضا (1393). دین‌شناسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت.
  2. طباطبایى، سید محمد حسین (بی‌تا). نهایه الحکمه، ق‍م‌: دارالتبلیغ اسلامی.
  3. طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۷۹). ترجمه و شرح نهایة الحکمه، ج 3، ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌.
  4. طباطبایی، سید محمد حسین (1381). انسان از آغاز تا انجام، تهران: الزهراء.
  5. طباطبایی، سید محمد حسین (بی‌تا). اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 2، ق‍م‌: صدرا.
  6. طباطبایی، سید محمد حسین (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، الطبعه الاولی: مؤسسه العلمی للمطبوعات.
  7. طباطبایی، محمد حسین (1374). تفسیر المیزان، ج 20، ترجمۀ محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  8. فعالی، محمد تقی (1377). معرفت‌شناسی دینی و معاصر، قم: نشر معارف.
  9. گنون، رنه (1361). سیطرۀ کمیّت و علایم آخر زمان؛ ترجمۀ علیمحمد کاردان؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  10. مصباح یزدی، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ (۱۳۷۸). آموزش فلسفه، ج ‏1، ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‌.
  11. مطهرى، مرتضی (1374). مجموعه ‏آثار، ج ‏2، قم و تهران: انتشارات صدرا.
  12. مطهرى، مرتضی (1374). مجموعه ‏آثار، ج ‏13، قم و تهران: انتشارات صدرا.
  13. مطهری، مرتضی (1382). مجموعه آثار، ج 6، قم و تهران: انتشارات صدرا.
  14. معین، محمد (1376). فرهنگ فارسی معین؛ ج 1، چ 11، تهران: امیرکبیر.
  15. هایدگر، مارتین (1378). وارستگی: گفتاری در تفکر معنوی مندرج در فلسفه و بحران غرب، هوسرل و دیگران، ترجمۀ رضا داوری اردکانی و همکاران؛ تهران: انتشارات هرمس.
  16. واعظی، احمد (1390). نظریۀ تفسیر متن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  17. خامنه‌ای، سید علی، 27/9/1370، بیانات در دیدار وزیر و مسئولان وزارت کشور و استانداران.
  18. خامنه‌ای، سید علی، 5/3/1384، بیانات در دیدار بسیج دانشجویی.
  19. خامنه‌ای، سیدعلی، 15/10/1371، بیانات در عید فطر.
  20. خامنه‌ای، سید علی، 19/2/1384، بیانات در دیدار دانشجویان و استادان دانشگاه‌های کرمان.

  گفتارها

   

  مقالات

  1. پارسانیا، حمید (1387). رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی، علوم سیاسی، سال 11، شمارۀ 42: 9 - 30.
  2. ترکاشوند، احسان، اکبر میرسپاه (1389). تفسیرى نو از اعتباریات علامه طباطبایى با نگاهى تطبیقى به رسالۀ اعتباریات و تفسیر المیزان، مجلۀ علمی ـ پژوهشی معرفت فلسفی، شمارۀ 29: 25 ـ 54.
  3. جوادی، محسن (1374). نظریه‌های صدق، حوزه و دانشگاه، سال اول، ش 4: 38 - 51.
  4. شاکرین، حمید رضا (1387). روش آزمون صدق کشف و شهود عرفانی، کتاب نقد، سال دهم، شمارۀ 47 و 48: 77 - 94.