دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 187-377 
تأملی در ادلۀ عقلی نظریۀ کسب

صفحه 251-268

10.22059/jpht.2016.59280

محمدحسن قدردان قراملکی؛ علی قدردان قراملکی