بررسی تطبیقی تناسخ در اندیشۀ پال توئیچل و راجنیش اشو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ باقرالعلوم (ع)

چکیده

آرای پال توئیچل و راجنیش اشو در باب تناسخ را می‌توان از جنبه‌هایی مقایسه کرد. در این تطبیق دو وجه اشتراک و دو وجه اختلاف به‌دست می‌آید. وجوه اشتراک از این قرارند: نخست) هر دو قائل به معنای واحدی از تناسخ‌ هستند و به تأثیرگذاری یک‌جانبۀ قانون کرمه بر چرخۀ زندگی اذعان دارند؛ دوم) هر دو به اهمیت اثبات تناسخ اعتقاد دارند، در این مقام علاوه بر استناد به تجربه‌ها‌ی معنوی خویش، از نظریۀ‌ یادآوری خاطرات تمسک جسته‌اند. موارد افتراق به این شرحند: نخست) رویکرد آن دو دربارۀ تناسخ متفاوت است؛ با این توضیح که توئیچل با برجسته‌سازی نظریۀ یادآوری که در مقام اثبات به آن استناد کرده بود، به اهمیت خودشناسی ارجاع می‌دهد. وی با اصیل پنداشتن اینکه «تنها راه شناختن خویش، مشاهدۀ خود است» التفات ویژه‌ای به تناسخ و یادآوری خاطرات دارد. اشو با برجسته‌سازی رنج و درد این حیات که نتیجۀ اساسی چرخه‌های مکرر زندگی است، به اهمیت امکان رهایی از رنج اذعان داشته و التفات به شادی و نشاط را ملاک این غلبه قلمداد کرده است؛ دوم) توئیچل با نظام هستی‌شناسانه‌ای که ترسیم کرده است، راه رهایی از تناسخ را خروج از جهان‌های روانی و ورود به جهان‌های معنوی معرفی می‌کند، این خروج و ورود، تبعات متفاوتی دارند که مهم‌ترین آنها رهایی از تناسخ است. در اندیشۀ اشو، رهایی از تناسخ تنها با اتحاد با برهمن و تحقق نیروانه محقق خواهد شد. در این مقاله درمی‌یابیم که فارغ از وجوه اشتراک و افتراق، مسئلۀ تناسخ در اندیشۀ آن دو تا چه اندازه از اهمیت بنیادین برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌حزم (1405ق). الفصل فى الملل و الاهواء والنحل، تصحیح محمد ابراهیم نصر و عبدالرحمن عمیره، بیروت: دارالجیل.
 2. ابن‌سینا (1375). النفس من کتاب الشفاء، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب.
 3. اشو (1382الف). اینک برکه‌ای کهن، سیروس سعدوندیان، تهران: نگارستان کتاب.
 4. --- (1382ب). راز بزرگ، روان کهریز، تهران: باغ نو.
 5. ---- (1382ج). الماس‌های اشو، مرجان فرجی، تهران: فردوس.
 6. -----(1382د). تاتوئیزم، ج 2، فرشته جنیدی، تهران: هدایت الهی.
 7. ----- (1381). ضربان قلب حقیقت مطلق، لوئیز شنکائی، تهران: فردوس.
 8. ------ (1383الف). بیگانه در زمین، مجید پزشکی، اصفهان: هودین.
 9. ------ (1383ب). عشق پرندۀ آزاد است، مجید پزشکی، اصفهان: هودین.
 10. ------ (1380). خلاقیت، مرجان فرجی، تهران: فردوس.
 11. ------ (1384). آواز سکوت، میرجواد سید حسینی، اصفهان: هودین.
 12. ایجى، عضدالدین (بی‌تا). المواقف فى علم الکلام، بیروت: عالم الکتب.

13. بهگود گیتا.

 1. پراودفوت، وین (1383). تجربۀ دینی، ترجمۀ عباس یزدانی، قم: طه.
 2. پترسون، مایکل و دیگران (1376). عقل و اعتقاد دینی، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
 3. توئیچل، پال (1379الف). اکنکار کلید جهان‌های اسرار، هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب.
 4.  ------- (1379ب). سرزمین‌های دور، هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب.
 5. --------- (1380الف). دفترچۀ معنوی، هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب.
 6. -------- (1380ب). اک‌ویدیا، دانش باستانی پیامبری، هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب.
 7. -------- (1380ج). واژه‌نامۀ اکنکار، یحیی فقیه، تهران: سی‌گل.
 8. -------- (1380د). دندان ببر، هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب.
 9. ------- (1377). ندای الهی، رضا جعفری، تهران: دنیای کتاب.
 10. سبزوارى، ملاهادى (1413ق). شرح المنظومه، تصحیح حسن حسن زاده آملى، تهران: ناب.
 11. ------------ (1351). اسرارالحکم، حواشی ابوالحسن شعرانی، تهران: چاپ اسلامیه.
 12. شکراللهی، نادر (1389). تأملی بر اثبات تناسخ بر اساس وحدت خاطرات، فصلنامۀ اندیشۀ نوین دینی، شمارۀ 21: 81 – 98.
 13. کیانی، محمد حسین (1390). اشو و مراقبه‌های معنوی، قم: عصر آگاهی.
 14. استایگر، براد (1380). نسیمی از بهشت، هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب.
 15. سیمپسون، پتی (1377). پالجی؛ یک تاریخچه، مریم البرزی، تهران: دنیای کتاب.
 16. کرامر، تاد و دوگ منسون (1376). اکنکار حکمت باستانی برای عصر حاضر، مهیار جلالیانی، تهران: دنیای کتاب.
 17. ملاصدرا (1337). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج ۲، تهران: چاپ افست.
 18. مینایی، فاطمه (1385). تناسخ، فصلنامۀ نقد و نظر، شمارۀ 43: 86 – 101.
 19. موحدیان‌ عطار، علی (1393). تناسخ، گذشته و امروز، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

 

 1. Bowker, John (2005) The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford university press.
 2. Werner, Karel (1994) A Popular Dictionary of Hinduism, Curzon.
 3. Harris, Melvin (1986) Are past-life regressions evidence of reincarnation?, in: Free Inquiry, 6 (4): 18-23.
 4. Waterhouse, Helen (2006) After-Life  Beliefs in: Encyclopedia of  New Religious Movements. Ed. By: Peter B.Clarke, New York and London: Routledge.
 5. Osho (1987) The Great Zen Master Ta Hui, pune: osho international foundation.
 6. Osho (1989) Communism and Zen Fire, Zen Wind, pune: osho international foundation.
 7. Twitchell, Paul (1968) All about ECK, California, NCS Publishing Company.
 8. Twitchell, Paul (1971) The Shariyat-Ki-Sugmad, Vol 1, Mishawaka: Illuminated Way Publishing.