دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 223-441