دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 443-668