دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1396، صفحه 443-668