دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 669-904