دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 669-904