نقد و بررسی نسبت خداوند با بشر (دوئالیسم تجرد - تجسد) در آرای فمینیستی دیلی، ایریگاری، جانتزن و اندرسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ دین؛ پردیس فارابی؛ دانشگاه تهران؛ ایران

2 استاد پردیس فارابی؛ دانشگاه تهران؛ ایران

3 استادیار؛ دانشکدۀ علوم اجتماعی؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران

چکیده

 مقالۀ حاضر به اهمیت خداوند در آثار فمینیستی، انتقادهای الهیدانان و فیلسوفان فمینیست به مفهوم خدای ادیان توحیدی و راه‌حل جایگزین آنها برای نسبت خداوند و بشر می‌پردازد که در این ارتباط، آرای متفکران فمینیستی چون مری دیلی، ایریگاری، جانتزن و اندرسون دربارۀ دوئالیسم تجسد - تجرد، مورد توجه قرار می‌گیرد و در ادامه تفکر و راه‌حل‌های ایشان نقد و ارزیابی خواهد شد و انتقادهای افرادی نظیر هالیوود، اندرسون، تالیافرو، بایرن، منفرد هاوک و سارا کوکلی مطرح می‌شود و در نهایت رأی علامه جوادی آملی و استاد مطهری به‌عنوان نمایندگان تفکر اسلامی در مورد صفات خداوند و جایگاه زنانگی در دین مطمح نظر قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  1. جوادی آملی، مرتضی (1388). زندرآینۀجمالوجلالالهی، قم: اسراء.
  2. رجبی، داوود (1382). جایگاهوالایزندرقرآنوعرفان، قم: کمال‌الملک.
  3. مطهری، مرتضی (1385). مجموعهآثار، ج 19، تهران: صدرا.

  ب) لاتین

   

  1. Anderson, Pamela sue (1998). A feminist philosophy of religion: The rationality and myths of religious belief,Oxford: Blackwell.
  2. Berry,Wanda Warre (2000) Feminist Theology: The verbing Ultimate/Intimate Reality in Mary Daly,in Sara Lucid Hoagland and Marilyn Frye(eds),Feminist Interpretations of Mary Daly,Pensylvania state University press.
  3. Burns,Elizabet (2012). Is There a Distnvtively Feminist Philosophy of Religion,Philosophy Compass,volum7,issue6.University of London,pp422-435.
  4. Daly,mary,beyond god the father,(1973). toward a philosophy of women's liberation,beacon press.
  5. Daly,mary (1975). the church and the second sex,2d ed,new yark:Harper and Row.
  6. Gardner,Catherine Villanveva (2006). Historical Dictionaries of Religions,Philosophies and Movement,Toronto,Oxford,The Scarecrow press.
  7. Graham,Elaine L (2009). Grace Jantzen: Redeeming the Present, Ashgate Publishing.
  8. Hauke,Manfred (1995). God or Goddess?: Feminist Theology : What Is It? Where Does It Lead? Paperback, December.
  9. Hollywood,Amy (2003). Practice,Belief and Feminist Pholosophy of Religion,in Pamela Sue Anderson & Beverley Clack(eds). Feminist Philosophy of Religion: Critical Readings,Newyork,Routledge.
  10. Irigaray,luce (1993). divine woman in sexes and genealogies,tr.Gillian C.Gill,new york:Columbia university prees.
  11. Jantzen,Grace (1998). becoming divine:towards a feminist philosophy of religion,Manchester university press.
  12. Martin,Alicon , Bailey, Maria and Luce Irigaray(Translated)(2000). as ‘How can we Live Together in a Lasting Way?’ in Luce Irigaray: Key Writings,In Comment habiter durablement ensemble?’, a lecture at the International Architectural Association of London.
  13. MC Fague,Sallie (1982). metaphorical theology model of god in religious language,fortress press.
  14. Mulder,Anne  Claire, Divine Flesh (2206). Embodied Word: Incarnation As a Hermeneutical Key to a Feminist Theologian's Reading of Luce Irigaray's Work,Amsterdam university press.
  15. Talliaferro,Charles (2007). Transcendence and Feminism: Response to Anderson’sFeminist Challenges to Conceptions of God, spriger science.
  16. Watson,Natalie (2003). Feminist Theology,United States,Wm.B.Eardmans Publishing Co.