الهیات هنری یا الهیات هنر؟ (تحلیل انتقادی دیدگاه جورج پاتیسون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشجوی دکتری فلسفۀ اخلاق دانشگاه قم

چکیده

در این مقاله با روش تحلیلی - انتقادی به بررسی دیدگاه جورج پاتیسون در باب رابطۀ دین و هنر می‌پردازیم. پاتیسون تأملات خود را در مسیر آنچه مندرج می‌کند که خود الهیات هنر نامیده است. او به این نتیجه رسیده که هنر نه ابراز زیردست الهیات، بلکه نوعی نگرش زیبایی‌شناختی به جهان هستی است، نگرشی که ضمن پاسداشت گوهر زندگی، به رهاوردی معنوی منتهی خواهد شد. او نگاه مطلوب خود را بیش از کلیسا و الهیات رسمی مسیحی، در طریقت بودایی ذن جست‌وجو می‌کند و البته همزمان از رمانتیسم و اندیشۀ پست‌مدرن فاصله می‌گیرد. اما به‌نظر می‌رسد حاصل نظریات او نه الهیات هنر، بلکه رویکردی هنری به دین و تفسیری زیبایی‌شناختی از زندگی است که می‌توان آن‌ را با تعبیر الهیات هنری متمایز کرد و اشکال‌های وارد بر آن ‌را برشمرد.

کلیدواژه‌ها


  1. Holly Bible, King James Version.
  2. Pattison, George, (1996). Agnosis: Theology in the Void, Macmillan Press.
  3. ---------------------, (1998). Art, Modernity and Faith, SCM Press Ltd, Second edition.
  4. ----------------------, (2009). Crucifixions and Resurrections of the Image: Reflections on Art and Modernity, SCM Press.
  5. ---------------------, (2011). God and Being, Oxford.
  6. ----------------------, (1992). Kierkegaard: the Aesthetic and the Religious, Palgrave Macmillan.
  7. ---------------------, (2013). Kierkegaard and the Quest for Unambiguous Life, Oxford.
  8. ---------------------, (2000). The Later Heidegger, Routledge.
  9. ---------------------, (2005). Thinking about God in an Age of Technology, Oxford.
  10. -------------------- & Thompson, Diane Oenning(Edit), (2001). Dostoevsky and the Christian Tradition ,Cambridge.