مقایسۀ تحلیلیِ تفسیر کانت از ایوب (ع) و کی‌یرکگارد از ابراهیم (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

کانت، دین را بر ستون اخلاق استوار می‌کند و در رسالۀ «شکست کل تلاش‌های فلسفی در خصوص مسئلۀ عدل الهی»، ضمن ارائۀ تفسیر اخلاقی از شخصیت ایوب (ع)، وی را نمایندۀ «تئودیسۀ اصیل» می‌خواند. اما نزد کی‌یرکگارد، ایمان، سنتزی است از تز (طلب) و آنتی‌تز (ترک). این فرآیند را در «ترس‌ و لرز»، در ماجرای قربانی کردن اسماعیل (ع) می‌توان ادراک کرد. کی‌یرکگارد معتقد است که ایمان، بازداشتِ اخلاق است. یعنی تسلیم در برابر امر محال که عقل از پذیرش آن سر باز می‌زند، اما ایمان، امر محال را ممکن می‌پندارد. اگر عقل به پارادوکس مطلق، نه می‌گوید و اگر اخلاق آن را مذمت می‌کند، باز هم با اتکای به ایمان است که ابراهیم (ع) می‌تواند جان پسر خود را بگیرد. در نوشتار حاضر بر آنیم تا با محوریتِ نسبت دین و اخلاق، نقاط واگرا و همگرای این دو متفکر در پرداختن به ایوب (ع) و ابراهیم (ع) را واکاوی کنیم.

کلیدواژه‌ها


1. Evans, C. Stephen (2009) Kierkegaard, An introduction, Cambridge University Press
2. Gill, Gerry. H (1969) Essays on Kierkegaard, Burgess Publishing Company
3. Kant, Immanuel (1998) Critique of pure reason, in Critique of pure reason, translated and edited by Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge university press
4. Kant, Immanuel (1999) Critique of practical reason, in Practical Philosophy, translated and edited by Mary J. Gregor, Cambridge university press
5. Kant, Immanuel (1996) on the miscarriage of all philosophical trials in Theodicy in religion and rational Theology, translated and edited by Allen Wood, Cambridge university press
6. Kant, Immanuel (1998b) religion with the boundaries of mere reason, translated and edited by Allen Wood, Cambridge university press
7. Kierkegaard, Soren (1941) Fear and trembling, translated by Walter lowrie, united state
8. Mjaaland, Marius.Timmann (2015) Postmodernism and Deconstruction, Paradox, Sacrifice, and the Future of Writing, in A Companion to Kierkegaard, edited by Jon Stewart, Wiley Blackwell
9. Stewart, Jon (2015) A Companion to Kierkegaard, Wiley Blackwell          Publication
10. Wood, Allen (1970) Kant's moral religion, Cornell University Press
Articles:
1. Fremstedal, Roe (2012) Original Sin and Radical Evil: Kierkegaard and Kant, Kantian Review vol 17, 197-225
2. Friedman, R Z. (1986) Kant and Kierkegaard: The Limits of Reason and the Cunning of faith, International Journal for Philosophy of Religion, 3-22
3. Green, Ronald M. (1986) Deciphering Fear and Trembling’s Secret messege, Religious Study Vol 22, 95-111